Firma

Opracowywanie biznesplanu

Opracowanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą. Wymaga ono bowiem od jego au­torów odpowiedniego przygotowania, obejmującego zarówno umiejętności opracowania poszczególnych elementów biznesplanu, jak i konieczność uwzględnie­nia specyfiki branży, a także spełnienia wymagań instytucji, która będzie oceniać taki plan.

Szczególnie duże trudności nastręcza to osobom, które do tych czynności przy­stępują po raz pierwszy. Wysuwane są przy tym różne wątpliwości, często spro­wadzające się do odpowiedzi na następujące pytania:

  • kto powinien opracować biznesplan i jaki zespół powołać do jego konstruowania?
  • jak obszerny powinien być biznesplan?
  • na ile dokładny powinien być biznesplan?
  • jak przedstawić ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia?
  • czy w biznesplanie powinno się zamieszczać informacje poufne?
  • jak dobierać potencjalnych inwestorów?

Odpowiedź na powyższe pytania wynika w dużej mierze z kryteriów jakie będzie stosować instytucja oceniająca plan. Podstawowym zadaniem wnioskodawcy (przedsiębiorcy) jest bowiem takie opracowanie biznesplanu, aby zainteresować in­westorów, a przede wszystkim uzyskać ich finansowe zaangażowanie w realizację swojego przedsięwzięcia.

Możliwość komentowania Opracowywanie biznesplanu została wyłączona