Firma

Procesy zarządzania i kontroli w firmie

Procesy zarządzania w każdym przedsiębiorstwie podlegają ciągłym zmianom, gdyż zmienia się zarówno otoczenie, jak i jego wewnętrzne zasoby. Przedsiębiorstwo może nie tylko dostosowywać się do otoczenia, lecz również może je aktywnie kształtować zgodnie z własnymi interesami i oczekiwaniami. Może oddziaływać na popyt, preferencje swo­ich klientów, na konkurencję, dostawców, również na inne grupy interesariuszy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rośnie skala jego oddziaływania na otoczenie, rosną jego możliwości kreowania pożądanych relacji.

Wynika z tego, że w praktyce funkcjonowania żadnego przedsiębiorstwa nigdy nie mamy do czynienia ze stabilną, stałą sytuacją rynkową ze stałym poziomem jego zasobów oraz idealnym systemem zarządzania. Świadomość ciągłej zmienności zasobów i warunków w otoczeniu jest istotą funkcjonowania każdego współczesnego podmiotu gospodarczego, jego kadr zarządzających i właścicieli. W związku z tym procesy decyzyjne przedsiębiorstwa muszą być ciągle poddawane zmianom oraz dopasowywane do wyzwań, określonych szans i zagrożeń wynikających z otoczenia Wdrażanie tych procesów w każdym przedsiębiorstwie musi być zorientowane na osiąganie długoterminowych dochodów i pomnażanie wartości rynkowej, a tym samym przyno­szenie korzyści jego właścicielom. By sprostać wyzwaniom hiperkonkurencji, zmniejszyć ryzyko niepewności funkcjonowania, jakie występuje w gospodarce rynkowej, czy też mieć określone możliwości rozwoju, powinno się zatem stosować skuteczne narzędzia oraz instrumenty zarządzania, m.in. kontrolę, audyt i controlling.

Kontrola to proces, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie zgodności rzeczy­wistych działań przedsiębiorstwa z uprzednio zaplanowanymi. Jest ona traktowana jako jeden z podstawowych procesów zarządczych w przedsiębiorstwie, obok plano­wania, organizowania oraz motywowania. Kontrola jest konieczna do sprawdzenia czy następuje rozwój przedsiębiorstwa w wyznaczonym kierunku, czy osiągane są założone cele, czy realne jest wykonanie zaplanowanych zadań i zamierzeń.

Prowadze­nie kontroli pozwala również wykryć niekorzystne tendencje i zmiany w działalności danego podmiotu gospodarczego. Umożliwia zatem ocenę efektywności oraz spraw­ności funkcjonowania danej organizacji gospodarczej, czyli pomaga monitorować jej działalność. Kontrola dostarcza również całego szeregu informacji, które mogą być wykorzystywane w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w procesach or­ganizowania i motywowania pracowników, jak i w kolejnych cyklach planistycznych jako parametry decyzyjne. Kontrola nie może być pojmowana jako element końcowy procesu zarządzania, powinna być rozumiana jako samodzielna funkcja kierownicza, przeplatająca się z innymi oraz powinna być prowadzona w sposób ciągły.

Możliwość komentowania Procesy zarządzania i kontroli w firmie została wyłączona